جدول دروس

استاندارد
کد استاندارد
واحد

جمع واحد

55
کاربر رایانه 732120530130001 9
کاربر اتوماسیون اداری 732120530150001 7
کاربر گرافیک رایانه‌ای با Indesign 732120530080001 8
کاربر گرافیک رایانه‌ای با Photoshop 732120530120001 13
کاربر گرافیک رایانه‌ای با Corel Draw 732120530110001 6
کاربر گرافیک رایانه‌ای با Illustrator 732120530010001 9
شهروند الکترونیک 732120530130011 3