نرم افزار اکسس یکی ازنرم افزاری ایجاد و مدیریت بانک اطلاعاتی (پایگاه داده)می باشد.