توضیح : این آزمون بمنظور آشنایی و آماد ه سازی  کارآموزان آموزشگاه دیتاپردازش جهت اخذمدرک ICDL ازسازمان فنی وحرفه ای  طراحی شده است .

وشرکت درآن برای سایرین اختیاری می باشد . تاریخ آزمون پایان دوره متعاقبا از طرف آموزشگاه اطلاع رسانی میگردد.

 سپاس ازاینکه آموزشگاه دیتا پردازش راانتخاب نمودید.

با آرزوی موفقیت -برجی